Wiadomości branżowe

Komentarz prezesa Zarządu Budimex SA Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za I półrocze 2014

Rok 2014 to pierwszy rok obowiązywania nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020. Budowanie portfela zamówień na lata przyszłe poprzez pozyskanie jak największej liczby kontraktów drogowych oraz wejście w nowe segmenty działalności to obecnie główne zadania Grupy Budimex.

Wartość portfela zamówień Grupy Budimex wyniosła na koniec czerwca 2014 roku 3,93 miliarda złotych i jest niższa od jego wartości na koniec roku 2013 o 9,4%. Wartość kontraktów podpisanych
w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosła 1,41 miliarda złotych, to jest o 746 milionów złotych mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Relatywnie niska wartość portfela zamówień i podpisanych kontraktów w pierwszym półroczu 2014 ma charakter przejściowy i wynika z wolniejszego od spodziewanego tempa podpisywania kontraktów
z nowej perspektywy. Łączna wartość kontraktów oczekujących obecnie na podpisanie przez Grupę Budimex lub podpisanych po dniu 30 czerwca 2014 wynosi 2,8 miliarda złotych.

Zasadniczą część tej kwoty stanowią przetargi drogowe ogłaszane przez GDDKiA, w tym projekty finansowane z nowej perspektywy unijnej. Do tej pory rozstrzygnięto 25 przetargów, z czego
w siedmiu z nich Budimex SA złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę. Łączna ich wartość - przypadająca na Budimex SA - to 1,7 miliarda złotych.

Ponadto 10 lipca 2014 roku podpisano umowę na budowę nowego bloku energetycznego Elektrowni
w Turowie, w której udział Budimeksu SA w konsorcjum wynosi 22,31% (725 milionów złotych). Jest to pierwszy tego typu kontrakt w historii Grupy Budimex. Budimex jest zainteresowany realizacją kolejnych kontraktów energetycznych. Uważnie analizuje planowane inwestycje (między innymi
w bloki gazowo-parowe w Elektrociepłowni Żerań czy Elektrowni Łagisza) oraz uczestniczy w kilku postępowaniach przetargowych w obszarze energetyki (na budowę bloku gazowo-parowego
w Elektrowni Grudziądz, na budowę instalacji odsiarczania w Elektrociepłowni Ostrołęka).
W związku z tym Grupa Budimex planuje zwiększenie zatrudnienia specjalistów z branży energetycznej.

W pierwszym półroczu 2014 Grupa poprawiła sprzedaż oraz rentowność na każdym poziomie. Utrzymała wysoki poziom gotówki, pomimo wypłaty w maju dywidendy o historycznie najwyższej wartości 303 milionów złotych oraz uzyskała najwyższy od lat poziom przedsprzedaży mieszkań.

W analizowanym półroczu 2014 Grupa Budimex osiągnęła sprzedaż wyższą o 13,4% w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku ? biorąc pod uwagę dane porównywalne, to jest bez uwzględniania przychodów spółki Budimex Danwood sprzedanej w grudniu 2013. W tym samym okresie produkcja budowlano ? montażowa wzrosła o 9,8% rok do roku.

Zysk operacyjny Grupy Budimex wypracowany w pierwszym półroczu wzrósł o 42,4% w stosunku do roku ubiegłego, w porównaniu do danych nie zawierających wyników Budimex Danwood. Rentowność na wszystkich pozostałych poziomach wyniku była również znacząco wyższa.

Poprawa rentowności Grupy jest konsekwencją wzrostu marż w segmencie budowlanym na skutek spadku cen materiałów budowlanych oraz usług podwykonawców.

Grupa Budimex utrzymała w pierwszym półroczu bardzo wysoki poziom pozycji gotówkowej netto, która na koniec czerwca wyniosła blisko 913 milionów złotych. Oznacza to wzrost o 43% w stosunku do czerwca 2013 roku. Dobrą pozycję gotówkową Grupa zawdzięcza głównie działalności deweloperskiej.

Poprawiająca się koniunktura na rynku mieszkaniowym przyczyniła się do osiągnięcia w pierwszym półroczu 2014 roku najwyższego poziomu przedsprzedaży mieszkań od kilku lat. W okresie tym Budimex Nieruchomości przedsprzedał 553 mieszkania, to jest blisko dwukrotnie więcej niż
w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W pierwszym półroczu 2014 roku Budimex Nieruchomości wprowadził do oferty blisko 900 mieszkań na sześciu nowych projektach. W drugim półroczu 2014 roku planuje wprowadzić do oferty następne 1600 mieszkań, w tym ponad 1000 w kolejnych, czterech etapach projektu Nowe Czyżyny w Krakowie. Projekt ten jest odpowiedzią naszej firmy na zapotrzebowanie krakowskiego rynku. Spełnia kryteria programu Mieszkanie dla Młodych, z którego w tym mieście jak dotąd można było skorzystać jedynie w niewielkim stopniu. Dzięki przygotowaniu atrakcyjnej oferty Budimex Nieruchomości może przedsprzedać około 1500 mieszkań w całym 2014 roku. 

W skład pozostałej działalności Grupy Budimex wchodzą spółki Elektromontaż Poznań oraz Budimex Parking Wrocław. Przyjęty na początku roku plan sprzedaży spółki Elektromontaż Poznań nie uległ zmianie.

Spółka Budimex Parking Wrocław, założona w celu realizacji projektu wybudowania, a następnie zarządzania parkingiem we Wrocławiu w formule partnerstwa publiczno ? prywatnego, zakończyła
w pierwszym półroczu prace budowlane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Planując rozwój tego typu działalności, obecnie Grupa Budimex przygląda się kilku projektom
o wartości 30-50 milionów złotych każdy.

Grupa BUDIMEX

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za pierwsze półrocze 2014 roku oraz porównywalne dane za pierwsze półrocze 2013 roku.

Wyniki segmentów sprawozdawczych za I półrocze 2014 roku (w tysiącach złotych):

 

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

1 959 824

197 119

78 785

(82 606)

2 153 122

Zysk brutto ze sprzedaży

158 862

40 770

6 087

3 610

209 329

Zysk z działalności operacyjnej

72 631

27 938

1 238

8 184

109 991

Zysk brutto

69 693

31 867

446

8 184

110 190

Zysk netto

54 775

25 737

301

6 627

87 440

Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

54 775

25 737

(227)

6 627

86 912

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za I półrocze 2013 roku (w tysiącach złotych):

        

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

1 765 127

143 690

258 069

(79 221)

2 087 665

Zysk brutto ze sprzedaży

127 295

29 683

24 833

(241)

181 570

Zysk z działalności operacyjnej

50 770

18 062

7 440

12 357

88 629

Zysk brutto

49 721

20 826

4 309

12 357

87 213

Zysk netto

37 387

16 833

2 538

11 093

67 851

Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

37 387

16 833

2 488

11 093

67 801

 

Informacja dodatkowa:

Wyniki za pierwsze półrocze (w tysiącach złotych) - bez wyników spółki Budimex Danwood:

 

 

2014

2013

Różnica

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

2 153 122

1 898 380

13,4%

Zysk z działalności operacyjnej

109 991

77 240

42,4%

Zysk netto

87 440

61 637

41,8%

 

 

 


 


dostarczył infoWire.pl
Źródło Budimex SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #czy   #dla   #jest   #Komnata Draculi